PRIVACYVERKLARING

Op deze pagina tref je de privacyverklaring van NUBIS/STUDIOS aan. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen voordat je verdergaat op deze website.

NUBIS/STUDIOS is statutair gevestigd aan Arkplein 61, 1826 DK te Alkmaar en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 66707765. NUBIS/STUDIOS is per e-mail te bereiken via info@nubisstudios.com. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe NUBIS/STUDIOS omgaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens. NUBIS/STUDIOS hecht veel waarde aan een goede inlichting en uitvoering hiervan. Zo wordt in deze privacyverklaring onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft NUBIS/STUDIOS een wettelijke rechtsgrond die ten grondslag ligt aan de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

NUBIS/STUDIOS verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

In eerste instantie worden de gegevens die jij achterlaat via ons contactformulier verzameld. Daarbij moet je denken aan jouw voor- en achternaam en emailadres. Hieronder vind je een overzicht van de overige persoonsgegevens die wij verwerken:

- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website (ten behoeve van een gepersonaliseerde klantervaring die het bezoek aan onze website prettiger moet maken).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nubisstudios.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

NUBIS/STUDIOS verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het opstellen van facturen en het opstellen van offertes en aanbiedingen. In het geval van diensten die worden afgenomen tegen betaling zullen wij ook vragen naar aanvullende gegevens. Hierbij mag je denken aan voor- en achternaam, telefoonnummer, emailadres, Kvk- en eventueel BTW nummer.
- Verzenden van onze nieuwsbrief.
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

NUBIS/STUDIOS bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Gegevens worden 30 dagen bewaard en daarna automatisch verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

NUBIS/STUDIOS verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

NUBIS/STUDIOS gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door NUBIS/STUDIOS en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@nubisstudios.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

NUBIS/STUDIOS wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

NUBIS/STUDIOS neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@nubisstudios.com