ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen NUBIS/STUDIOS. en zijn opdrachtgevers, tenzij anders is afgesproken en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 1: offertes, aanbiedingen

1A: Een oriënterend en kennisnemend gesprek is kosteloos.
1B: Offertes en aanbiedingen kennen een geldigheid van 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.
1C: Zodra een opdrachtgever instemt met een offerte (of aanbieding) van NUBIS/STUDIOS., gaat de opdrachtgever onherroepelijk akkoord. Dit geldt voor zowel schriftelijke als mondelinge goedkeuring. Opdrachten zijn binden en hierop zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
1D: In de aanbieding of offerte van NUBIS/STUDIOS. is de omschrijving van deze opdracht omschreven. Daaronder te verstaan zijn zaken als investering, inbreng van de opdrachtgever, leveringstermijnen, doel van de opdracht, correctieduur en eventuele bijkomende werkzaamheden.
1E: In de offerte en op de factuur kan NUBIS/STUDIOS. onderscheid maken tussen verschillende kosten en uurtarieven voor verschillende werkzaamheden, als dat van toepassing is.
1F: NUBIS/STUDIOS. berekent afzonderlijk noodzakelijke reiskosten en andere kosten zoals telefoonkosten die van toepassing zijn op de opdracht. Tenzij deze kosten bij de prijs zijn inbegrepen, zoals één standaard correctieronde.

Artikel 2: Wijziging of annulering opdracht

2A: Indien de opdrachtgever na goedkeuring aanvulling heeft op de reeds lopende opdracht, brengt NUBIS/STUDIOS. de extra kosten hiervoor apart in rekening. Hierdoor kan worden afgeweken van de afgesproken levertermijn.
2B: NUBIS/STUDIOS. is niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren als de opdrachtgever de opdracht uitstelt of intrekt. Wel behoudt NUBIS/STUDIOS. het recht op betaling voor de verrichte arbeid en een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van deze opdracht.
2C: NUBIS/STUDIOS. meldt het direct aan opdrachtgever wanneer er sprake is van overmacht (zoals ziekte). Tijdens de periode van overmacht, schorten de verplichtingen van NUBIS/STUDIOS. op. Beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden met een schriftelijke verklaring als blijkt dat voltooiing van de verplichtingen niet meer mogelijk is. De opdrachtgever is verplicht het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te betalen. De opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van kosten of schade.
2D: NUBIS/STUDIOS heeft het recht zonder verplichting tot het betalen van schadevergoeding en zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomt de opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigen indien:

1 de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt;

2 bij faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever;

3 bij liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever.

Artikel 3: Verstrekken van benodigde gegevens

3A: De opdrachtgever dient de gegevens en informatie die nodig zijn voor het kunnen uitwerken van de opdracht, helder en volledig aan te leveren bij NUBIS/STUDIOS.

Artikel 4: Betaling

4A: De betalingstermijn van iedere factuur is veertien dagen.
4B: Facturatie van opdrachten die binnen één maand worden afgerond factureert NUBIS/STUDIOS. na beëindiging van de werkzaamheden.
4C: NUBIS/STUDIOS. heeft het recht om verrichte werkzaamheden tussentijds te factureren bij grotere of langdurige opdrachten.
4D: NUBIS/STUDIOS brengt de wettelijke rente in rekening wanneer de opdrachtgever later dan twee maanden betaalt na de factuurdatum. Buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten zijn ook voor rekening van de opdrachtgever. Deze bedragen ten minste 15% van het factuurbedrag.
4E: Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting mag de door NUBIS/STUDIOS. ter beschikking gestelde teksten op geen enkele manier gebruikt worden door de opdrachtgever.
4F: De betalingsverplichting geldt evengoed als de opdrachtgever de teksten niet gebruikt.
4G: Wanneer de opdrachtgever NUBIS/STUDIOS ervan weerhoudt door zijn gedragingen of handelingen de opdracht op een redelijke manier te kunnen voltooien, behoudt NUBIS/STUDIOS. het recht de opdracht af te breken. Daarbij behoudt NUBIS/STUDIOS. de volledige honorarium, zoals overeengekomen in de offerte.

Artikel 5: Auteursrecht

5A: Alle rechten blijven bij NUBIS/STUDIOS. zolang het werk niet voltooid is of niet geheel is betaald.
5B: Ten alle tijden behoudt NUBIS/STUDIOS. het recht zijn naam te (laten) vermelden bij publicaties.
5C: Zonder toestemming van NUBIS/STUDIOS. mag de opdrachtgever de teksten niet publiceren, verveelvoudigen of een andere manier gebruiken voor een ander medium dan afgesproken. Zonder nadrukkelijke en schriftelijke toestemming is dit niet toegestaan.
5D: Als de opdrachtgever de tekst(en) ingrijpend wijzigt en NUBIS/STUDIOS. dit niet goedkeurt, kan NUBIS/STUDIOS. gebruik van de tekst op grond van de Auteurswet verbieden.
5E: Bij inbreuk op het auteursrecht moet de opdrachtgever een schadevergoeding aan NUBIS/STUDIOS. betalen.
5F: Tenzij anders is overeengekomen, heeft NUBIS/STUDIOS. het recht en de vrijheid geleverde teksten te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6A: NUBIS/STUDIOS. is niet aansprakelijk voor fouten in teksten na controle en/of goedkeuring van de opdrachtgever.
6B: NUBIS/STUDIOS. is niet aansprakelijk voor fouten van derden.
6C: NUBIS/STUDIOS. aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij opzet of roekeloosheid aantoonbaar is. In dat geval is NUBIS/STUDIOS. uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag of vervangt NUBIS/STUDIOS. het geleverde product kosteloos.
6D: NUBIS/STUDIOS. is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 7: Klachten en geschillen

7A: Zichtbare gebreken dient de opdrachtgever direct na levering van de teksten of binnen acht dagen na het verschijnen van het medium schriftelijk te melden aan NUBIS/STUDIOS.
7B: Onzichtbare gebreken moet de opdrachtgever binnen acht dagen na vaststelling melden bij NUBIS/STUDIOS.
7C: Klachten rondom facturen moeten binnen acht dagen na verzending van de factuur schriftelijk bij NUBIS/STUDIOS. zijn ingediend.
7D: Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van NUBIS/STUDIOS. beslissend.
7E: Op elke overeenkomst tussen NUBIS/STUDIOS. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. In het geval van geschillen, proberen de partijen deze samen op te lossen. Lukt dit niet, dan zal het geschil worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement van NUBIS/STUDIOS.

Artikel 8: Geheimhouding

8A: Zowel NUBIS/STUDIOS. als opdrachtgever zijn verplicht alle vertrouwelijke gegevens die zij ten behoeve van de samenwerking met elkaar delen, geheim te houden. Dit geldt ook na beëindiging van de opdracht. Informatie is vertrouwelijk als je weet of kan weten dat het vertrouwelijk is.

Artikel 9: Handelsregister

9A: NUBIS/STUDIOS. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 66707765 in het handelsregister.